unique.

43 teksty – auto­rem jest uni­que..

Miałem za­miar po­dejść do ciebie i za­pytać, czy masz wol­ny wieczór, ale uświado­miłem so­bie, że wieczór to za mało, więc chciałbym za­pytać od ra­zu, czy masz dla mnie wol­ne całe swo­je życie.

znalezione. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 6 października 2014, 22:00

nawza­jem się ra­nimy, później tęskni­my - to chore. 

myśl
zebrała 5 fiszek • 12 maja 2012, 21:19

a jej ser­ce po brze­gi wy­pełnione jest uśmie­chem ... Je­go uśmiechem.! 

myśl
zebrała 32 fiszki • 13 marca 2011, 20:12

Prze­ciekają mi przez pal­ce ko­lej­ne se­kun­dy szczęścia.! 

myśl
zebrała 49 fiszek • 22 grudnia 2010, 16:03

i Bóg zesłał mi Ciebie, abyśmy ra­zem przeżyli ten dramat.! 

myśl
zebrała 118 fiszek • 3 października 2010, 13:37

... i zbu­dowa­liśmy piękny pałac, ale jakże na bez­nadziej­nych fundamentach.! 

myśl
zebrała 81 fiszek • 2 września 2010, 17:27

W tęskno­cie i prag­nieniu było coś bez­sprzecznie pięknego.
Nasza 'lo­ve sto­ry' nie przes­tała być dos­ko­nała, bo­wiem nie zaz­nała spełnienia... 

myśl
zebrała 90 fiszek • 3 czerwca 2010, 20:17

Mieli swoją wyideali­zowaną miłość, bo­lesną i roz­dzielająco piękną. Lecz Ona zas­ta­nawiała się jed­nak, czy obo­je by­liby w sta­nie zmie­rzyć się z szarą i cza­sem bo­lesną rzeczywistością...? 

myśl
zebrała 51 fiszek • 4 maja 2010, 17:05

... a kiedy za mną zatęsknisz, pa­miętaj że poz­wo­liłeś mi odejść.! 

myśl
zebrała 207 fiszek • 13 kwietnia 2010, 16:51

I właśnie w ta­kim smut­nym dniu, dla całego nasze­go kra­ju, za­dajesz so­bie py­tanie: Ile może być war­te Two­je życie? Czy dbasz o nie wystarczająco? 

myśl
zebrała 53 fiszki • 10 kwietnia 2010, 16:24

unique.

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

unique.

Użytkownicy
T U V
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność

6 października 2014, 22:00unique. do­dał no­wy tek­st Miałem za­miar po­dejść do [...]