unique., ulubione teksty

4487 tekstów ulu­bionych Użyt­kowników.

... nieje­den, szu­kając człowieka w in­nych, za­gubił go w sobie... 

aforyzm • 8 grudnia 2018, 20:50

... nie ważne ile ra­zy czy­tałeś... ważne czy, choć raz "przeczytałeś"... 

aforyzm • 8 grudnia 2018, 20:41

... a jed­nak człowiek ewo­luuje... co­raz mniej "ludzi myślących", co­raz więcej "przemądrzałych"... 

aforyzm • 8 grudnia 2018, 20:32

Jeśli chodzi o cza­sy w których przyszedł Je­zus, nic się w za­sadzie nie zmieniło... na­dal są kapłani, fa­ryzeu­sze, ucze­ni w piśmie, przed­sta­wiciele władzy, ju­dasze... i ci skrom­ni, ubodzy, ciężko pra­cujący ludzie, którzy w niego uwie­rzy­li i za nim poszli... 

aforyzm • 18 czerwca 2018, 05:35

Z moich słów zos­tała upleciona
Na różne stro­ny rozdmuchana
Da­lej poniesiona
Plotka
Której rze­komym właści­cielem byłam ja
Bo właśnie tak wygląda dzi­siej­sza rozmowa... 

aforyzm • 7 marca 2018, 05:16

Kochankowie z miłości

Mro­wienie w rękach,
w żołądku, na skórze.
Mówisz, że miłość to narkotyk,
na ha­ju jes­teś, w chmurze.
Tak...
Uzależniasz.
Nie pragnę nic więcej.
Chcę się z Tobą kochać.
Chcę czuć Cię obok, we mnie.
Żywi­ciel mych zmysłów
to Ty.
Na­karm mnie Kochanie,
Daj roz­kosz, daj łzy.
Wy­pełnij mnie po brzegi,
Bym krzycząc mogła się wyzwolić.
Zat­rać się we mnie, w mej głębi.
I daj mi wte­dy spoj­rzeć w Two­je piękne oczy.
Nim zasnę,
na zawsze...
W pa­mięci zacho­wam obraz
Kochanków z miłości,
a To­bie będę dziękować. 

erotyk • 3 marca 2018, 23:57

Sta­rość to brak roz­widleń, nie horyzontu. 

myśl • 2 lutego 2018, 22:53

Na kąci­ki mych ust gra­witac­ja nie ma litości. 

myśl • 1 lutego 2018, 11:30

... miłość bez to­leran­cji to zwykła tyrania...


in­sp. fyrfle... 

myśl • 9 stycznia 2018, 20:33

... zem­sta działa po cichu, choć z "ot­wartą przyłbicą"... tyl­ko mści­wość "trąbi" o swych za­miarach, by w działaniu kryć się za "ple­cami tłumu"...


in­sp: fyrfle
 

myśl • 4 stycznia 2018, 07:50
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Irracja