unique., strona 4

43 teksty – auto­rem jest uni­que..

Codzien­nie za­nurzam się w morzu ludzkich spraw. Wy­nurzam się by pomóc i sa­ma się to­pie w rozterkach. 

myśl
zebrała 19 fiszek • 20 grudnia 2009, 18:13

Bo ja­ki ty jes­teś mój świecie?
Ni­by wszys­tko ta­kie pros­te, wszys­tko ma swo­je ok­reślo­ne miej­sce. Tyl­ko że ja nic z te­go nie ro­zumiem, al­bo ro­zumiem kiedy jest już za późno...

B. Rosiek 

myśl
zebrała 9 fiszek • 17 grudnia 2009, 16:52

Życie nam da­ne jest sen­sem sa­mo w sobie.
Tak żyć, by czuć bi­cie swe­go ser­ca i bi­cie ser­ca dru­giej oso­by... Ra­dość między cierpieniami. 

myśl
zebrała 12 fiszek • 16 grudnia 2009, 20:05

... i bez nadziei na­wet którą żyłam. 

myśl
zebrała 10 fiszek • 15 grudnia 2009, 17:06

Zniszczyłam to co tam bar­dzo kochałam.
Nic te­raz nie mogę zro­bić z przeszłością, a z te­raźniej­szością po­godzić się trzeba... 

myśl
zebrała 16 fiszek • 14 grudnia 2009, 20:22

Sa­mot­ność jest zniewalająca,
za­bija miłość,
za­bija osobowość. 

myśl
zebrała 22 fiszki • 13 grudnia 2009, 16:48

A On na­dal mil­czał. Nie wiedząc, że właśnie do­konał zbrod­ni... zniszczył całą moją nadzieje. Umarła mi na rękach. Nic nie mogłam zrobić... 

myśl
zebrała 24 fiszki • 11 grudnia 2009, 19:58

Jes­tem spo­koj­na, bar­dzo spo­koj­na, jak­bym była pew­na w 100 %, że warto. 

myśl
zebrała 10 fiszek • 7 grudnia 2009, 18:02

Zap­rzecze­nie to nie jest stru­mień kłam­stw, to cho­ler­ny ocean. I jak w nim nie utonąć ?! 

myśl
zebrała 8 fiszek • 6 grudnia 2009, 17:58

Kiedy człowiek na ko­goś cze­ka czas wlecze się w nieskończoność. 

myśl
zebrała 15 fiszek • 5 grudnia 2009, 13:08

unique.

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

unique.

Użytkownicy
T U V
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność

6 października 2014, 22:00unique. do­dał no­wy tek­st Miałem za­miar po­dejść do [...]