unique., strona 3

43 teksty – auto­rem jest uni­que..

Ja­ka moc tkwiła w wyrzecze­niu się pragnień!
Przy­pomi­nało to tar­go­wanie się o kosztow­ny dy­wan. Klient miał tyl­ko je­den sposób wy­war­cia na­cis­ku na sprze­dawcę - mógł od­wrócić się i odejść. 

myśl
zebrała 13 fiszek • 22 stycznia 2010, 17:59

Zwa­riowałam już zupełnie...
Na tym po­legał idiotyzm kocha­nia się w kimś z in­nej pla­nety czyż nie? 

myśl
zebrała 27 fiszek • 19 stycznia 2010, 16:49

Skąd się brała ta nieod­parta pot­rze­ba zasłużenia so­bie na miłość? Obo­je ją po­siada­li, była siłą napędową ich działania, wiązała im ręce. Dla niej go­towi by­li poświęcić siebie nawzajem. 

myśl
zebrała 8 fiszek • 9 stycznia 2010, 13:43

Pos­ta­nowienia noworoczne:
1. Zapomnieć.
2. Zrozumieć.
3. Wybaczyć. 

myśl
zebrała 53 fiszki • 2 stycznia 2010, 13:09

I wte­dy uświado­miła so­bie jedną rzecz, która od daw­na ją niepo­koiła i spra­wiała, że był nie tyl­ko iry­tujący, lecz wręcz niemożli­wy do to­lero­wania: kochał ją ze śle­pym od­da­niem, choć prze­cież nie szczególnie na to zasługiwała. 

myśl
zebrała 16 fiszek • 31 grudnia 2009, 15:27

Oba­wiałam się, że obo­je widzieliśmy miej­sce, z które­go mog­liśmy się jeszcze wy­cofać, i świado­mie przeszliśmy obok niego... 

myśl
zebrała 26 fiszek • 28 grudnia 2009, 12:35

Czy wyg­ry­wam, mi­mo że sta­le przegrywam? 

myśl
zebrała 19 fiszek • 27 grudnia 2009, 12:01

Czar Twój mógłby ty­siąc in­nych serc zapalić.! 

myśl
zebrała 12 fiszek • 25 grudnia 2009, 14:13

Uwiel­biam kiedy wieje wiatr...
Po­wiet­rze po­rywa mo­je prob­le­my przyziemne. 

myśl
zebrała 23 fiszki • 23 grudnia 2009, 16:09

- Co Ty so­bie myślałeś? Że po ro­ku nieo­dzy­wania się, nieda­wania po so­bie zna­ku życia, po­wiem: cześć skar­bie! u mnie wszys­tko ok, na­dal Cię kocham?! Po­myśl so­bie jak ja się czułam gdy [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 2 fiszki • 21 grudnia 2009, 16:24

unique.

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

unique.

Użytkownicy
T U V
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność

6 października 2014, 22:00unique. do­dał no­wy tek­st Miałem za­miar po­dejść do [...]