unique., strona 2

43 teksty – auto­rem jest uni­que..

Miarą miłości jest to, jak długo o nią wal­czy­my, pot­ra­fimy wy­baczyć na­wet naj­gor­sze czyny. 

myśl
zebrała 97 fiszek • 9 kwietnia 2010, 15:22

I po co wpier­da­lasz się do mo­jego ser­ca z całej siły sko­ro nie masz od­po­wied­niego klucza?! 

myśl
zebrała 58 fiszek • 2 kwietnia 2010, 11:36

Człowieku, po co Ci te cho­ler­ne, różowe oku­lary sko­ro wokół Ciebie ty­le bar­bie i różowych plas­tików ub­ra­nych w spódniczki zasłaniające pół tyłka?! 

myśl
zebrała 37 fiszek • 24 marca 2010, 17:49

Wys­pa nadziei w morzu nieja­kości . . . 

myśl
zebrała 50 fiszek • 17 marca 2010, 19:19

I w tej właśnie chwi­li po­wie­dział "nie!'
Cały świat zwol­nił obroty.
Pier­wsze krop­le deszczu zmyły nadzieje i mo­je marzenia. 

myśl
zebrała 36 fiszek • 2 marca 2010, 19:32

Z mo­jego ser­ca ro­bie broń.
Zbieram w nim całą swoją naj­potężniej­szą ar­mię. Gdy Tyl­ko się zbliżysz ot­worze je­go wro­ta, wy­mie­rze w Ciebie całą swoją ar­ty­lerią ! 

myśl
zebrała 24 fiszki • 9 lutego 2010, 15:14

Czy war­to dążyć do wskrzesze­nia daw­nej miłości? 

myśl
zebrała 30 fiszek • 7 lutego 2010, 12:33

Miłość była ni mniej, ni więcej, tyl­ko pewną ideą.
Gdy stra­ciłeś tę ideę, ja­koś o niej za­pom­niałeś, ukocha­na oso­ba sta­wała się kimś obcym. 

myśl
zebrała 21 fiszek • 4 lutego 2010, 17:48

Kiedy pa­miętasz o tym, że masz za­pom­nieć, to znaczy, że jeszcze wspo­minasz. Do­piero gdy całkiem za­pom­nisz o za­pomi­naniu, to za­pom­niałeś naprawdę. 

myśl
zebrała 50 fiszek • 30 stycznia 2010, 14:06

Są uczu­cia, których nie sposób za­bić, mi­mo iż na to zasługują. 

myśl
zebrała 28 fiszek • 23 stycznia 2010, 12:51

unique.

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

unique.

Użytkownicy
T U V
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność

6 października 2014, 22:00unique. do­dał no­wy tek­st Miałem za­miar po­dejść do [...]