unique., teksty ze stycznia 2010 roku

6 tekstów ze stycznia 2010 ro­ku – auto­rem jest uni­que..

Kiedy pa­miętasz o tym, że masz za­pom­nieć, to znaczy, że jeszcze wspo­minasz. Do­piero gdy całkiem za­pom­nisz o za­pomi­naniu, to za­pom­niałeś naprawdę. 

myśl
zebrała 50 fiszek • 30 stycznia 2010, 14:06

Są uczu­cia, których nie sposób za­bić, mi­mo iż na to zasługują. 

myśl
zebrała 28 fiszek • 23 stycznia 2010, 12:51

Ja­ka moc tkwiła w wyrzecze­niu się pragnień!
Przy­pomi­nało to tar­go­wanie się o kosztow­ny dy­wan. Klient miał tyl­ko je­den sposób wy­war­cia na­cis­ku na sprze­dawcę - mógł od­wrócić się i odejść. 

myśl
zebrała 13 fiszek • 22 stycznia 2010, 17:59

Zwa­riowałam już zupełnie...
Na tym po­legał idiotyzm kocha­nia się w kimś z in­nej pla­nety czyż nie? 

myśl
zebrała 27 fiszek • 19 stycznia 2010, 16:49

Skąd się brała ta nieod­parta pot­rze­ba zasłużenia so­bie na miłość? Obo­je ją po­siada­li, była siłą napędową ich działania, wiązała im ręce. Dla niej go­towi by­li poświęcić siebie nawzajem. 

myśl
zebrała 8 fiszek • 9 stycznia 2010, 13:43

Pos­ta­nowienia noworoczne:
1. Zapomnieć.
2. Zrozumieć.
3. Wybaczyć. 

myśl
zebrała 53 fiszki • 2 stycznia 2010, 13:09

unique.

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

unique.

Użytkownicy
T U V
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność

6 października 2014, 22:00unique. do­dał no­wy tek­st Miałem za­miar po­dejść do [...]