unique., teksty z lutego 2010 roku

3 teksty z lu­tego 2010 ro­ku – auto­rem jest uni­que..

Z mo­jego ser­ca ro­bie broń.
Zbieram w nim całą swoją naj­potężniej­szą ar­mię. Gdy Tyl­ko się zbliżysz ot­worze je­go wro­ta, wy­mie­rze w Ciebie całą swoją ar­ty­lerią ! 

myśl
zebrała 24 fiszki • 9 lutego 2010, 15:14

Czy war­to dążyć do wskrzesze­nia daw­nej miłości? 

myśl
zebrała 30 fiszek • 7 lutego 2010, 12:33

Miłość była ni mniej, ni więcej, tyl­ko pewną ideą.
Gdy stra­ciłeś tę ideę, ja­koś o niej za­pom­niałeś, ukocha­na oso­ba sta­wała się kimś obcym. 

myśl
zebrała 21 fiszek • 4 lutego 2010, 17:48

unique.

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

unique.

Użytkownicy
T U V
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność

6 października 2014, 22:00unique. do­dał no­wy tek­st Miałem za­miar po­dejść do [...]