unique., teksty z kwietnia 2010 roku

4 teksty z kwiet­nia 2010 ro­ku – auto­rem jest uni­que..

... a kiedy za mną zatęsknisz, pa­miętaj że poz­wo­liłeś mi odejść.! 

myśl
zebrała 207 fiszek • 13 kwietnia 2010, 16:51

I właśnie w ta­kim smut­nym dniu, dla całego nasze­go kra­ju, za­dajesz so­bie py­tanie: Ile może być war­te Two­je życie? Czy dbasz o nie wystarczająco? 

myśl
zebrała 53 fiszki • 10 kwietnia 2010, 16:24

Miarą miłości jest to, jak długo o nią wal­czy­my, pot­ra­fimy wy­baczyć na­wet naj­gor­sze czyny. 

myśl
zebrała 97 fiszek • 9 kwietnia 2010, 15:22

I po co wpier­da­lasz się do mo­jego ser­ca z całej siły sko­ro nie masz od­po­wied­niego klucza?! 

myśl
zebrała 58 fiszek • 2 kwietnia 2010, 11:36

unique.

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

unique.

Użytkownicy
T U V
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność

6 października 2014, 22:00unique. do­dał no­wy tek­st Miałem za­miar po­dejść do [...]