unique., teksty z grudnia 2009 roku

19 tekstów z grud­nia 2009 ro­ku – auto­rem jest uni­que..

I wte­dy uświado­miła so­bie jedną rzecz, która od daw­na ją niepo­koiła i spra­wiała, że był nie tyl­ko iry­tujący, lecz wręcz niemożli­wy do to­lero­wania: kochał ją ze śle­pym od­da­niem, choć prze­cież nie szczególnie na to zasługiwała. 

myśl
zebrała 16 fiszek • 31 grudnia 2009, 15:27

Oba­wiałam się, że obo­je widzieliśmy miej­sce, z które­go mog­liśmy się jeszcze wy­cofać, i świado­mie przeszliśmy obok niego... 

myśl
zebrała 26 fiszek • 28 grudnia 2009, 12:35

Czy wyg­ry­wam, mi­mo że sta­le przegrywam? 

myśl
zebrała 19 fiszek • 27 grudnia 2009, 12:01

Czar Twój mógłby ty­siąc in­nych serc zapalić.! 

myśl
zebrała 12 fiszek • 25 grudnia 2009, 14:13

Uwiel­biam kiedy wieje wiatr...
Po­wiet­rze po­rywa mo­je prob­le­my przyziemne. 

myśl
zebrała 23 fiszki • 23 grudnia 2009, 16:09

- Co Ty so­bie myślałeś? Że po ro­ku nieo­dzy­wania się, nieda­wania po so­bie zna­ku życia, po­wiem: cześć skar­bie! u mnie wszys­tko ok, na­dal Cię kocham?! Po­myśl so­bie jak ja się czułam gdy [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 2 fiszki • 21 grudnia 2009, 16:24

Codzien­nie za­nurzam się w morzu ludzkich spraw. Wy­nurzam się by pomóc i sa­ma się to­pie w rozterkach. 

myśl
zebrała 19 fiszek • 20 grudnia 2009, 18:13

Bo ja­ki ty jes­teś mój świecie?
Ni­by wszys­tko ta­kie pros­te, wszys­tko ma swo­je ok­reślo­ne miej­sce. Tyl­ko że ja nic z te­go nie ro­zumiem, al­bo ro­zumiem kiedy jest już za późno...

B. Rosiek 

myśl
zebrała 9 fiszek • 17 grudnia 2009, 16:52

Życie nam da­ne jest sen­sem sa­mo w sobie.
Tak żyć, by czuć bi­cie swe­go ser­ca i bi­cie ser­ca dru­giej oso­by... Ra­dość między cierpieniami. 

myśl
zebrała 12 fiszek • 16 grudnia 2009, 20:05

... i bez nadziei na­wet którą żyłam. 

myśl
zebrała 10 fiszek • 15 grudnia 2009, 17:06

unique.

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

unique.

Użytkownicy
T U V
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność

6 października 2014, 22:00unique. do­dał no­wy tek­st Miałem za­miar po­dejść do [...]